احراز هویت

احراز هویت

طریقه ی احراز هویت به شرح زیر است.

کارت شناسایی و کارت بانکی که به اسم خودتان است در دست گرفته و به طور سلفی برای ما ارسال نمایید.
خرید فقط از طریق کارت خود امکان پذیر است در صورت هرگونه مشاهده سواستفاده کاربر به مراجع قانونی ارجاع میگردد.
نمونه

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

ارسال فایل (الزامی)

موضوع